Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC (giai đo

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC (giai đo

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC (giai đo